Disqus for Online Metro Press

Popular

Deep Talk

Deep Talk

Nelson Chamisa - Zimbabwe 2018 Elections.

Glory Conferences Includes Tiyambuke International Christian Convention, His Glory Men's Conference, Mega Kidz Conference and Her Glory Women's Conference - Glory Conferences

Search This Blog

Theme images by MichaelJay. Powered by Blogger.

Labels


Monday, 10 September 2018

Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke 2018 (Shona Version)

Tiyambuke Notes: Tiyambuke Day 3 Official Opening Night
Scripture: Daniel 11:32, Philippians 3:5-11

Hauve musharukwa chiriporipotyo, kuti uzvikwanise unofanirwa kuziva Mwari kuti uve nehukama na Mwari.


Pane mukaha pakati pekuziva nezvaMwari ne kuziva Mwari. Vatendi vakungoda kuteera mavhuserere kuti vanzwe zvitsva kwete kuzoziva Mwari.

Kuneboka rinouya kuzoona mhosho dziri mharidzo dzevamwe, kwete kuzonzwa Mwari izvi zvino sanganisirawo vamwe vaye vakafunda.
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Ma satanist anoporofitawo zvakare,kunyangwe n’anga dzinoziva zviga zvomweya naizvozvo usango enda kurikuenda hoto

Vakawanda vakazvipira kumuranda wa Mwari kwete mwari wacho.

Kereke yazara nevanoita dambe vanoziva zvose zvekuchurch asi vanongotadza Zvakadaro.

Vanoziva Mwari we mubible kuti amuite Mwari wake makata nokuti chivi chiri kumutapirira zvakanyanya.

Usangoshuvira ruzivo chete kwete kuti rwakashata asi shuvira nyasha dza Ishe wedu Jesu kupfuura zvose.

Ukasangana na Ishe wedu unogutsikana kuti zvinhu zvinouya zvichipfuura hapana chinogara chakadaro pasi pano pezuva.Zvingava zvakaoma nhasi asi ziva kuti Mwari anoshandura zvose,ramba wakabatirana naye,sangana naye usaite zvekuudzirwa nokuti wokuudzwa anonetsa sanganaye .

chinokuchengeta kuziva kwako Mwari,rara ne kumuka uchiziva kuti wakachengetwa.Avo vanoziva Mwari vanogara vakachengetwa mumapapiro ake mwari.

Pauro akabatwa na mwari achienda Damasco achienda kuno uraya n Kereke,ndipo paakazosangana na Mwari zvinhu zvikachinja kuti ndiye akange ave kuchemedzwa ne kuurayirwa shoko ra Mwari.

Usazvidza avo vanotaura zvakaipa pamusoro pe vanhu vamwari ivavo vachava vashumiri vakuru.
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke Wednesday Night 2018

Gallery Of Pictures: Conference Speakers At Tiyambuke 2018

gallery
gallery
gallery

gallery
gallery
gallery


Contact Us

For Further Details Please Contact Us:

Glory Conferences
Stand Number 19261
Zengeza 5 Extention
Chitungwiza
+263 77 288 2879
info@glorymin.net
@gloryministriesonline
@gloryministriesonline